Plastiky

 

012016 / Vlna / Wave

Javorové dřevo, délka 2,2 m, šířka 60cm
Téma Voda mi je blízké... voda nás obklopuje a je částí i základem našeho života, je nezbytnou živinou, ale také příjemnou součástí. Nakonec rčení " Šplouchá ti na maják" odráží v podstatě výsostné postavení vody v našem nahlížení.

Linden wood, metal, hight 1,2m Water is the theme of my loved ones ... water surrounds us and is also part of the foundation of our lives, is an essential nutrient, but also pleasant part. Finally saying "Splashes at the Lighthouse" reflects basically eminence of water in our consultation.
Více / More
 

 


012015 / Květ zla / Flower of evil (Hommage à Beaudelaire)

Lipové dřevo, kov, výška 1,2m
Nevzhledný, avšak majestátní kus lípy se stal předlohou pro plastiku volně inspirovanou verši jednoho ze ztracených básníků. Jednalo se o pravý tvůrčí proces, kdy na počátku sice byla idea, ...

Linden wood, metal, hight 1,2m

Unsightly, but a majestic piece of linden became the model for a sculpture loosely inspired by the verses of one of the lost poets. It was a true creative process, which at the beginning was only idea, ...
Více / More
 

 


042015 / Prameny / Sources

Lipové dřevo, kov, výška 1,2 m

Prameny jsou slovo s poměrně širokým rejstříkem významového obsahu - poměry ve společnosti, její historie, zvyklosti a potřeby jejích obyvatel jsou pramenem, zdrojem práva, občanských zvyklostí a norem soužití. Pochopitelně, prameny jako vodní zdroje vtékající do řek, říček a potoků v hlubokých údolích, často horká vřídla, vývěr vody na povrch země ...

Linden wood, metal, height 1.2 m

Sources are words with more meanings- the ratios of the company, its history, traditions and needs of its people are the source, the source of law, civic customs and norms of coexistence. Understandably, sources of water flowing into rivers, streams and creeks in deep valleys, often hot springs ...

 


052015 / Skříňka na vodu / Cabinet Water

Lipové a třešňové dřevo, 70x50cm

Klasický paradox, jak může být skříňka na vodu ? Samozřejmě že může, není to nic jiného než lavor na nožičkách, ale chtěla jsem tím vyjádřit něco jiného ...

Lime and cherry wood, 70x50cm

Classical paradox, how can the cabinet be on water? Of course it can, it's nothing more than a basin on legs, but I wanted it to express something else, ...

 


012014-2016 / Voda / Water

Jasanové dřevo, křišťálové sklo, výška 70cm

Voda je jeden ze základních živlů, sice můžeme naplnit vodou džbán, ale je to element typický svou nekonečností a nekonečnou stálostí díky ročnímu koloběhu. ...
Ash wood, crystal glass, height 70 cm

Water is one of the basic elements, although we can fill the water jug, but it is an element typical for its infinite infinities and stability with annual cycle. ...


032014-2015 / Loď / Boat

Lipové dřevo, kov, délka 70cm

Téma a tvar Lodě, Lodí mě zajímá již delší dobu, nejen z historického hlediska je loď fascinující, ale je to slovo naplněné mystikou, tvarovou rozmanitostí, technickou zdatností a s tématem ...

Linden wood, length 70 cm, metal

The theme and shape of Boat. Boats have interested me for a long time, not only from a historical perspective is ship fascinating, but it is a word filled with mystique, variety of shape and technical prowess with the theme connects endless ...


Vez_detail2014 / Věž / Tower

Třešňové dřevo, výška 1,20m, kov

Další pojetí formy pyramidy, zde stoupající po stupních, které zvýrazňují krásu třešňového dřeva. Rozkročená základna směřující po celé své délce do jednoho bodu jako místa dokonalosti, tudíž vrcholu…

Cherry wood, height 1.20 m, metal

Another concept forms the pyramid are rising in stages that highlight the beauty of cherry wood. Astride base directed over its entire length to a single point as a place of perfection, so peak ...


2006 Mona Lisa2006 / Mona Lisa

Dřevo - lípa 70cm, repro Katalog Mona Lisa.

Vytvořeno pro putovní výstavu Mona Lisa a prodáno v aukci ve Francii.


2004 Andělé2004 / Andělé

Dřevo - lípa a porcelán, foto Zdena Kočová.
Dnes v soukromém majetku občanského sdružení Bílý Anděl.


5b2002 / Texty v prostoru

Bambus, razítka, pergamenový papír, výška do 2,5m.
Texty mé přítelkyně - spisovatelky Marie Bronsard jsem použila se svolením autorky a volně jsem je přeložila. Foto Zdena Kočová.


1999_Nemeton_Svatyne-na-vysehrade.21999 / Nemeton

"Nemeton" (měl by to být střední rod, ale v češtině je už více zavedeno jeho skloňování podle rodu mužského) znamená doslovně "svatyni", posvátné, zasvěcené místo.

Kov, látka, výška 2,7m, repro katalog Lugh.


krizova_figura1998 - 2000 / Figury

Porcelán, výška cca do 50 cm, foto archív autorky, dnes v soukromých sbírkách.


1.21998 / Prahy

Dřevo, kov, výška 2m, foto Hana Hamplová.


3a1997 / Cyklus Průniky světla

Dřevo - jasan, olše, výška 1m, foto Zdena Kočová.


1996 Zkouska1996 / Zkouška I., II.

Provrtávané dřevo - lípa, mosaz, výška 70cm, foto Zdena Kočová.


2.21996 / Slabikář

Hobra, 4,5x3,5m, z výstavy Evropa-tušení souvislostí, foto Zdena Kočová.


pyramida_skutecnost.foto-tono-stano1996 - 97 / Pyramida – Skutečnost, Myšlenka

Výška 3,9m a základna rovnoramenný trojúhelník o délce strany 1m.
Materiál: lípa, jasan, olše, konopná lana, kov a halogenová světla, foto Tono Stano.


1996_Hudba1996 / Hudba

Dřevo - lípa, výška1,8m, foto Zdena Kočová, dnes v soukromé sbírce.


11996 - 97 / Cyklus Protiklady

Dřevo - lípa, překližka, výška 1,6m a délka 2,8m, foto Zdena Kočová.

Obě plastiky v soukromé sbírce.


1995-Na-hranici-znaku1995 / Na hranici znaku


21995 / Most

Lipové dřevo, mosaz, délka 3 m, model z porcelánu, foto Zdena Kočová.


21995 / Tajná znamení

Dřevo - topol, výška 1,2m, kresba na francouzském ručním papíře temperami a pastelem, 70x90, foto Zdena Kočová, dnes v soukromé sbírce.


1994_Spirala1994 / Spirála

Dřevo - třešeň, mosaz, délka 1,2m, foto Zdena Kočová, dnes v soukromé sbírce.


11994 / Slovo v prostoru

Dřevo – topol, kov, výška1,3m a délka 1m, malba na francouzském ručním papíře bělobou a tuší, 1,5x1,5m, foto Zdena Kočová, dnes v majetku Gest s.r.o., Centrum reprodukční medicíny.


1994-hromy-blesky1994 / Hromy § blesky

Kov, malovaný porcelán, výška cca 1,7m
Kresba, kombinované techniky na ruční papír 70x90cm, foto Zdena Kočová.


41994 / Hommage à Arthur Rimbaud

Loď - dřevo-lípa, sklo, délka 1,2m.
Texty básně Bateau Ivre v překladu Vítězslava Nezvala, razítka na ručním papíře.
Vlajka - ruční papír, autor Svatopluk Klimeš, foto Zdena Kočová a archív autorky.
Instalace v Galerii Magnus na Smíchově,plastika dnes v soukromé sbírce.


1a1993 / Spojení

Dřevo - lípa, kov, kůže, foto Zdena Kočová.


11993 / Dialog

Dřevo - lípa, kov, výška 1m, foto Zdena Kočová a archív autorky.
Záběr z výstavy v Sankturinovském domě v Kutné Hoře, plastika dnes v soukromé sbírce.


1992_prvni-socha-za-dreva1992 / Kapka

Dřevo - lípa, porcelán, výška 1,20m, foto Zdena Kočová.


21980 - 82 / Studie tvarů

Sádrové studie tvarů.


3a1978 - 80 / Portréty

Pálená hlína, foto archív autorky.